• Opłata za dyżur wakacyjny - dotyczy klasy "0"

     DYŻUR WAKACYJNY

     Turnus III- (29.07.2019r.-09.08.2019r.)

     Turnus IV-(12.08.2019r.-30.08.2019r.)

      

     Dodatkowe informacje o turnusie: Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych i złożenie jej w sekretariacie Szkoły lub przesłanie na adres e-mail:sp75@edu.um.warszawa.pl
     Opłatę za(całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek) należy wpłacić na rachunek bankowy firmy Szwajcarka: 80 1940 1076 3017 2447 0039 0000.
     Turnus 29.07-09.08.19r- 10 dni kwota 120,00zł.
     Turnus 12.08-30.08.19r.-14 dni kwota 168,00zł.
     W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w terminie: ………..– imię i nazwisko dziecka”.

    • Powodzenia

     Drodzy Uczniowie klas 8!

     Przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin ósmoklasisty. Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w Szkole Podstawowej. Życzę Wam spokoju, optymizmu i szczęścia podczas egzaminu oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. Wierzę, że wyniki, które uzyskacie na egzaminie będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą możliwości realizacji dalszych planów edukacyjnych. W imieniu swoim, Wicedyrektorów oraz całego Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników Szkoły życzę Wam powodzenia!

     Dyrektor Szkoły

     Dorota Pykiel

    • Otwarty konkurs ofert

     Otwarty konkurs ofert w sprawie wsparcia Szkolnych programów Profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

     Otwarty konkurs z wyłączeniem zasad udzielania zamówień publicznym.

     Ogłoszeniodawca: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej ul. Niecała 14 Warszawa

     Termin składania ofert: 15.04.2018

     Sposób składania ofert: i tu do wyboru: mailowo na adres: sp75@edu.um.warszawa.pl

     Forma ofert: załącznik nr 1

     Dodatkowe informacje: imię i nazwisko osoby i sposób kontaktu.

     Oferta powinna zawierać poniższe informację:

     1. Dane oferenta, wraz z danymi kontaktowymi

     Grupa docelowa np.. uczniowie szkoły podstawowej i rodzice.

     Krótka diagnoza (Potrzeby szkoły, trudności, na co odpowiedzieć ma oferta.

     Wśród rodziców, uczniów i grona pedagogicznego przeprowadzono ankietę dotyczącą zagadnień, które mają się znaleźć w przyszłorocznym programie profilaktyczno-wychowawczym.

     Społeczność szkolna wskazuje na potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, równie ważnym zagadnieniem, które należy uwzględnić przy konstruowaniu programu, jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci, profilaktyka uzależnień, poprawa umiejętności społecznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wzrost liczby uczniów w szkole również generuje trudne sytuacje.  

     Grono pedagogiczne, pedagog i psycholog szkolny obserwują wśród uczniów klas ósmych wzrost napięć, niepokojów związanych egzaminami na koniec szkoły oraz dostrzegają „nowe” problemy dotyczące okresu dojrzewania w klasach VII i VIII.

     Zapotrzebowanie i realizacja warsztatów dla:

     -uczniów:

     • integracja klas – klasy  I – początek roku szkolnego (wrzesień lub październik)

     • profilaktyka uzależnień (chemicznych i behawioralnych) – klasy V i VI –I semestr

     • profilaktyka przemocy – klasy V, VI – I semestr    

     • radzenie sobie ze stresem – klasy  VIII – II semestr

     • rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości – klasy II, III, IV – I semestr

     • trening szybkiego czytania – grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów -  grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     Ilość godzin na przeprowadzenie warsztatu z klasą nie powinna przekraczać 3 godzin lekcyjnych na klasę.

     -rodziców:

     • problemy wychowawcze i jak sobie z nimi radzić

     • uzależnienia behawioralne i chemiczne

     • bezpieczeństwo dzieci w sieci

     • trudności wieku dorastania

     1. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

     2. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej                     ul. Niecała 14 00-950 Warszawa

     3. Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

     4. Jedne zajęcia powinny być przeprowadzone w jednej klasie.

     5. Wymaga się dysponowania zasobami kadrowymi w postaci jednego dwuosobowego zespołu trenerskiego, w jednej klasie.

     6. Trenerzy powinni mieć ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach np pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, socjologia.

     7. Trenerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki, czynników ryzyka i czynników chroniących, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, skutecznych strategii i metod adekwatnych do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców.

     8. Trenerzy powinni dysponować doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

     9. Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne (np. papier flipchart, flamastry, papier biały xero, inne).

     10. Wymagane jest, po wykonaniu zadania,  złożenie sprawozdania zbiorczego z realizacji zadania.

     11. Wymagana organizacja zajęć:

     - nawiązanie kontaktu z placówką (pedagogiem szkolnym) w celu dokonania wstępnej diagnozy;

     - w/w rozmowę z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą powinny prowadzić osoby, które będą bezpośrednimi realizatorami warsztatu,

     - podczas rozmowy diagnozującej należy ustalić, czy w danej klasie podczas zajęć będzie obecny wychowawca klasy lub pedagog szkolny;

     - scenariusze zajęć zostaną przygotowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną rozmowę diagnozującą i powinny uwzględniać zastosowanie form aktywizujących takich jak „burza mózgów”, zajęcia z użyciem multimediów, elementy dramy, praca warsztatowa w podgrupach – formy i metody powinny być każdorazowo dostosowane do wieku uczestników.

     13. Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą -dyrektor, psycholog, pedagog, a informacja o ocenie komisji  zostanie przekazana do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.

     Załącznik nr 1.

     DANE SZKOŁY

     Adres

     Kontakt:

     …………………………………

     Pieczęć oferenta

     OFERTA NA ZAKUP PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

     ..............................................................

     (nazwa programu profilaktycznego)

     realizowanego w okresie od ............ do .............

     I. Dane oferenta

     1) nazwa: ..........................................................................................................................................

     2)  forma prawna: ………………………………………………………………………………………

     3) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ……………………………………………………………………….

     4) nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze/ ewidencji *: ……………………………….

     5) nr NIP: ........................ nr REGON: .............................................

     6) adres:

        miejscowość: ..................................... ul.: ...................................................................

        dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: …………………………………………………………

        

        gmina: ........................................... powiat: ..................................................

       

        województwo: .................................................

       

        kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................

       

     7) tel.: .................................. fax: .....................................................

      

        e-mail: ................................ http:// .................................................

     8) numer rachunku bankowego: …………………………….......................................................................

      

        nazwa banku: …………………………...................................................................................................

     9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

     a) ………………………................................................................................

     b) ………………………………………………………………………………...

     c) ……………………………………………………………………………..….

     10)  telefon kontaktowy, e-mail do osoby  bezpośrednio realizującej program, o którym mowa w ofercie:

     ..................................................................................................................................................................

     11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

     ...................................................................................................................................................................

     12) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

     a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców…………………………………………………………………

     b) przedmiot działalności gospodarczej oferenta:………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………...

     II. Szczegółowy zakres rzeczowy programu profilaktycznego proponowanego do realizacji

     1. Krótka charakterystyka programu profilaktycznego

     2. Opis oraz liczba adresatów programu profilaktycznego

     3. Zakładane cele realizacji programu profilaktycznego oraz sposób ich realizacji

     4. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji programu profilaktycznego (Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem)

     5. Harmonogram

     Program profilaktyczny realizowany w okresie od……………… do…………………

     Poszczególne działania w zakresie realizowanego programu

     Terminy realizacji poszczególnych działań

     6. Zakładane rezultaty realizacji programu

     III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji programu profilaktycznego

     1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

     Lp.

     Rodzaj kosztów

     Ilość jednostek

     Koszt jednostkowy (w zł)

     Rodzaj  miary

     Koszt

     całkowity

     (w zł)

     1.

     2.

     3.

     4.

     ……..

     Ogółem:

     Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     IV. Inne wybrane informacje dotyczące realizacji programu

     1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji programu

     2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych programów realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

     Oświadczam, że:

     1) proponowany zakres realizacji programu w całości mieści się w zakresie działalności oferenta;

     2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów programu;

     3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i faktycznym;

     4) w zakresie związanym z realizacją programu, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     (podpis osoby upoważnionej

     lub podpisy osób upoważnionych

     do składania oświadczeń woli w imieniu

     oferenta

     Data……………………………………………….

     Załączniki obowiązkowe:

     1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru / ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

     Adnotacje komisji:

     *niepotrzebne skreślić

    • Targi edukacyjne

     Uprzejmie informujemy, że od 5 do 9 marca 2019r. w godz. 9.00-18.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Targi Edukacyjne m.st. Warszawy, podczas których warszawskie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną. 

     Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

      

     1)      5 i 6 marca 2019 r.

     godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych,

     godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów ósmych klas szkół podstawowych,

      

     2)      7 i 8 marca 2019 r.

     godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów klas trzecich gimnazjów,

     godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów,

      

     3) 9 marca 2019 r.  godz. 9.00- 15.00 spotkania indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

      

     W trakcie Targów na zapleczu sali Rudniewa dyżur pełnić będą doradcy zawodowi m.st.Warszawy. Zapraszamy Uczniów i Rodziców na indywidualne konsultacje i rozmowy dotyczące wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

     Zapraszamy do udziału w Targach Edukacyjnych. 

    • RODO

     Szanowni Państwo, 

     poniżej krótka informacja dotycząca RODO. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

     RODO_INFO.pdf​​​​​​​


    • List Minister Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

           Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                           
     Szanowni Państwo,

     Rodzice i Opiekunowie, 


     w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


     W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.


     Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.     Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.


     Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.


     Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
     z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.


     Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.      Z wyrazami szacunku     Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
     Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny


     2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf​​​​​​​

    • Portrety

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci malowały portrety nauczycieli i pracowników szkoły. 

     Zapraszamy do obejrzenia galerii portretów naszych uczniów.

     portrety.zip​​​​​​​ 

    • „Sto lat historii polskiej gospodarki”

     Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

      

     z wielką przyjemnością zapraszamy Was na Polską Wystawę Gospodarczą, a w jej ramach na wiele ciekawych, interdyscyplinarnych warsztatów.


     Polska Wystawa Gospodarcza to ważne i wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, które w nowoczesny, zaadresowany do szerokiego grona odbiorców sposób, opowiada o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawia sukcesy współczesnej, polskiej myśli technicznej i technologicznej.


     Pierwsza jej część, będąca zapowiedzią głównego wydarzenia w 2019 roku na błoniach Stadionu Narodowego, jest eksponowana do 28 października 2018 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


     Zachęcamy Was do odwiedzenia pawilonu wystawienniczego PWG oraz do wzięcia udziału w licznych warsztatach zaadresowanych do młodzieży szkolnej.

     Dzięki multimedialnym narzędziom wykorzystanym na wystawie, wizyta dostarczy Wam nie tylko wielu ciekawych informacji, ale będzie przede wszystkim wspaniałą nauką przez zabawę.


     Do dyspozycji gości oddajemy m.in. stanowiska rozszerzonej rzeczywistości (AR), infokioski opowiadające o 100 latach polskiej gospodarki oraz grę z wykorzystaniem robotów Photon.


     Spotkajmy się na placu Piłsudskiego!


     Spotkania towarzyszące: Eventy_towarzyszace_PWG_2018.pdf​​​​​​​


    • Ubezpieczenie

     Szanowni Państwo, 

     wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia Państwa dzieci znajdą Państwo w zakładce ubezpieczenia. 

     Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

     https://sp75.edupage.org/text9/?

      

     Przypominamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne. 

      

      

     INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA NNW AVIVA GRONO

     Szkoła Podstawowa nr 75 im.Marii Konopnickiej w Warszawie

     Krok po kroku:

     1. Wejdź na stronę internetową www.szkolnaagencja.pl

     2. W prawym górnym rogu wybierz zakładkę: ZAREJESTRUJ DZIECKO

     3. Wpisz KOD PLACOWKI: SAU225

     4. Wybierz/zaznacz wariant ubezpieczenia

     5. Wpisz dane dziecka

     6. Opłać składkę drogą internetową (jest to składka jednorazowa, roczna)

     7. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany przez Ciebie w Serwisie adres mailowy)

     Wpłat należy dokonywać do dnia 15.10.2018r.

      

    • Stołówka szkolna

     Szanowni Państwo,

     poniżej przekazujemy link do szczegółowych  informacji na temat zasad żywienia w firmie SZWAJCARKA Marcin Sikorski, oferującej posiłki uczniom i pracownikom naszej Szkoły od dnia 01.09.2018r. 

     https://szwajcarka.net/sp-nr-75/

     Prosimy Państwa o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami i ewentualny kontakt w przypadku, jeżeli jakiś zapis wymaga doprecyzowania. 

     Administrator ze strony firmy Szwajcarka będzie dostępny od 30 sierpnia, do tego czasu prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem firmy (tel. 513-824-261 tomasz.hajduk@szwajcarka.net). 

     Jednocześnie informujemy, że firma Szwajcarka, ofiarująca żywienie  w naszej Szkole  od 01.09.2018r. podczas wakacji wykonała drobny remont stołówki. 

     Poniżej znajdą Państwo również jadłospis na wrzesień dla naszej Szkoły. 

     https://szwajcarka.net/wp-content/uploads/jadlospisy/oplaty_sp75.pdf

     jadlospis_sp75.pdf

    • Wyprawka dla 6-latka do kl. 0 w roku szkolnym 2018/2019

     • zeszyt korespondencyjny (32-kartkowy w kratkę)
     • blok rysunkowy biały i kolorowy - format A4
     • blok techniczny biały i kolorowy - format A4
     • farby plakatowe + 2 pędzle (cienki i gruby)
     • kubek na wodę 
     • farby akwarele
     • plastelina
     • kredki świecowe BAMBINO
     • kredki olejowe - PASTELE mokre
     • zeszyt papierów kolorowych
     • dobrze tnące nożyczki z zaaokrąglonymi czubkami
     • klej w sztyfcie
     • kredki ołówkowe (12 podstawowych kolorów)
     •  2,3 dobrze piszące ołówki 
     • flamastry (najmniej 6 podstawowych kolorów)
     • gumka
     • temperówka z pojemnikiem
     • strój gimnastyczny w worku (podpisany): ciemne spodenki nie krępujące ruchów, biała koszulka, obuwie sportowe (na białej gumowej podeszwie, nie ślizgające się).

     BARDZO PROSZĘ PODPISAĆ WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA! 

    • "Dobry start" - wsparcie dla uczniów

     Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

      

     To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

      

     Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

      

     Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

      

     • Dla kogo wsparcie?

      

     Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

      

     Ważne!

     • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
     • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
     • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

      

     • Jak otrzymać świadczenie dobry start?

      

     Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

      

     • Gdzie złożyć wniosek?

      

     Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

      

     • Kiedy złożyć wniosek?

      

     Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

      

     Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

      

     • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

      

     W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

     Plakat_dobry_start_A2(1).pdf

      

    • Lato w mieście - zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki

      Aby  odebrać  pieniądze  za  odwołane  dni  w  czasie  trwania  akcji  „Lato  w miescie”  a  także  „Dyżur  letni”  Rodzice proszeni

      są  o  przesłanie  wniosku  o  zwrot nadpłaty na  adres  mailowy  niecala@gastroteam.

     A  w nim  należy podać  imię  i  nazwisko  dziecka  oraz  wyszczególnić  dni  w które  dziecko nie  uczestniczyło w akcji,

     A  także podać  nr.konta  oraz  adres / rodziców  oczywiście/ na  który  ma  być  dokonany  zwrot.

      

      

    • Superkoderzy

     Szanowni Państwo,

     mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Szkoła została zakwalifikowana do programu "Superkoderzy" na rok szkolnym 2018/2019. SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania programu dzieci nauczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki, czy języków obcych.

     Link do Programu:http://superkoderzy.pl 

     Szczegółowe informacje o realizacji przekażemy Państwu w nowym roku szkolnym 2018/2019.

    • Rada Rodziców

     Drogi Rodzicu!!! 

     Twoje wpłaty na konto Rady Rodziców dają szansę na:

     - dofinansowanie wyjazdów dzieci na Zieloną Szkołę;

     - realizację budżetu partycypacyjnego naszych dzieci;

     - zakup nagród w konkursach przedmiotowych;

     - organizację bali i imprez;  

     Bez Państwa wsparcia nie jesteśmy w stanie wspomagać Szkoły w rozwoju naszych dzieci!!!

     Będziemy wdzięczni za Państwa wpłaty :-)

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 75

     05 1090 2590 0000 0001 2285 4869

     kontakt do Skarbnika RR: skarbnikrr75@gmail.com 

    • AIESEC KidSpeak

     Szanowni Państwo!

     Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem, dotyczącym projektu edukacyjno-kulturowego: AIESEC KidSpeak, w którym nasza szkoła wzieła ostatnio udział.Program polegał na tym, że przez 3 tygodnie dwoje praktykantów z zagranicy poprowadziło z naszymi dziećmi interaktywne warsztaty w języku angielskim. Zabawa była pyszna, śmiechu co niemiara a strona merytoryczna zajęć zachwycała swoją różnorodnością i atrakcyjnością.Woluntariusze z Chin i Indonezji w pierwszym tygodniu skupili się na przedstawieniu swoich krajów i ich kultury. Elementami naszych lekcji stały się przepiękne prezentacje wzbogacone nauką ludowych tańców, taichi i kung-fu.

      

     W kolejnych tygodniach motywem przewodnim były, jakże ważne w naszej obecnej rzeczywistości, tolerancja i dbałośc o środowisko. I tu ponownie wyróżniła się wyobraźnia naszych obcokrajowców, którzy otwartą debatą pojednywali sobie umysły nawet tych najbardziej sceptycznych małych obserwatorów zajęć.

     Program ten był skierowany do uczniów klas V-VII i odbył się między 19.02.2018 a 09.03.2018. Nasi angliści zdecydowali, iż lekcje grupowe będą wówczas łączone, co pozwoliło na większą integracje klas i zezwoliło nam na jeszcze bogatsze przeżycie wszystkiego wszystkim razem. W lekcjach wielokrotnie uczestniczyły też osoby z zewnątrz grona językowego np. dyrekcja szkoły, nauczyciele zainteresowani naszymi warsztatami (a zainteresowanie było, proszę nam wierzyć, ogromne).W trakcie swojego pobytu w szkole woluntariusze mieli też szansę skorzystać z atrakcji szkolnej agendy: zasiadali więc w jury na szkolnych koncertach, uczestniczyli w apelach i szkoleniach, brali udział w zorganizowanych przez różne klasy wycieczkach pozaszkolnych.

      

     Serdecznie polecamy wszystkim uczestnictwo w podobnych projektach. Niewątpliwie my nie zapomnimy Jackiego i Ines (naszych woluntariuszy) jeszcze przez długi czas.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).