•  

    Sięgnij po więcej!

     

     

    SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych    m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

     

    Całkowita wartość projektu:           4 462 172,50  zł    

    Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł 

    Okres trwania projektu:                                     1 XII 2019-30 VI 2021   

     

    • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery; 
    • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego  ukończy studia podyplomowe;
    • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie 

    Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania
    z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.

    W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

    Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

    Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

    W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

    Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli. 

    Więcej informacji:

    http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwozawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach oraz http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwojdoradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

    Siegnij_po_wiecejPrezentacja__nowy_projekt_(1)_(1).ppsx