• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

    • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji/czynność rodzica

     od

     do

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

     25 lutego

     2 marca
     godz. 16.00

     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych

     3 marca

     godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     3 marca

     godz. 13.00

     19 marca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     3 marca

     godz. 13.00


     20 marca

     godz. 16.00

     Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

     UWAGA

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
      o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     23 kwietnia

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     23 kwietnia

     godz. 13.00

     29 kwietnia

     do godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka
     do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     4 maja

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych
     i nieprzyjętych

     Procedura odwoławcza

     od 4 maja

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
     do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych

     18 czerwca

     godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     18 czerwca

     godz. 16.00

     23 czerwca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     18 czerwca


     24 czerwca

     godz. 15.00

     Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

     UWAGA

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
      o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     26 czerwca

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     26 czerwca

     godz. 13.00


     1 lipca

     godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka
     do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych
     i nieprzyjętych.

     od 2 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.