• Ubezpieczenie

   • Poniżej znajdą Państwo warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019.

    Serwis_SP_75_Warszawa.pdf

    Formularz_zgloszenia_roszczenia_Aviva.pdf

    140061_OWU_GRONO_KP_ZUTU.pdf

    Zalacznik_bez_tytulu_00018.pdf

    Zalacznik_bez_tytulu_00024.pdf

    Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW_aviva.pdf

     


    Ubezpieczenia uczniów w szkole

     

    Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowy takie są dobrowolne.

                                             

    Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym
    nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu
    do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

     

    Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły,
    jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych
    z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców
    nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4] .

     

    To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

     

     

     

         [1] §15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) - wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

    [2] Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

    [3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

    [4] zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.