• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole

    Funkcję Rzecznika Praw Ucznia od 28.11.2023r. do 27.11.2026r.  pełni Pani Agnieszka Jakubowska – nauczyciel geografii i wychowania do życia  w rodzinie.

     

    RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

    Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.

    To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc, udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże Ci je zinterpretować.

    Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych

    Zachowuje dyskrecję!

     

    JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM? - Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

     

    W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

    Działania Rzecznika Praw Ucznia zmierzają do ochrony ucznia przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się  w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony - może zgłosić się do Rzecznika Praw Ucznia.

     

    Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

    Uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

    O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

    Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

    Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

    Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

    Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły

    Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną

    Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

     

    Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia:

    - rozpatrywanie indywidualnych skarg,

    - udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom,

    - współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

    - współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym.

     

    Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia:

    - Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy,

    - Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących aktów prawa wewnątrzszkolnego,

    - Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania,

    - Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

     

     


    Pamiętaj !

       Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję.

       Nie jesteś sam.

       Nie zamykaj się ze swoim problemem.

       Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami.

       Zawsze znajdę dla Was czas.

     

    Rzecznik Praw Ucznia

    przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

    • zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje   w najlepiej rozumianym interesie ucznia,
    • zasadą równości - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia,
    • zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności  obojga rodziców - szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

     

    Twoje prawa - prawa ucznia

    UCZEŃ MA PRAWO DO:

    1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

    2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

    3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

    4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

    5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

    7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

    8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

    9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;

    10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

    11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

    12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;

    13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły;

    14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

    15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

    16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m. in. czynne i bierne prawo wyborcze);

    17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;

    18) pomocy medycznej;

    19) pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia;

    20) przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom i dyrektorowi szkoły swoich problemów i poglądów oraz uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu.

     

    Pamiętaj - masz też obowiązki

    OBOWIĄZKI UCZNIA : 

     1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły i stosownych  regulaminach, a w szczególności:

    1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

    2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;

    3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

    a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

    b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

    c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;

    4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

    5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;

    6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności oraz spóźnień na zajęciach edukacyjnych:

    a) usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od daty stawienia się na zajęcia,

    b) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia lub złożone za pośrednictwem modułu e-usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym,

    c) nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 minut od rozpoczęcia lekcji,

    d) nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku elektronicznym;

    e) jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję do 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje spóźnienie w dzienniku elektronicznym.  Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy.

    7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

    8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

    9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

    10) dbania o piękno mowy ojczystej;

    11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

    12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

    a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

    b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

    c) szanowania poglądów i przekonań innych,

    d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,

    e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

    13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

    14) nie używania alkoholu, papierosów, narkotyków, ani innych środków odurzających;

    15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

    16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;

    17) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego;

    18) zakaz używania w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu.

     

    W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu. Telefonów komórkowych można używać wyłącznie w celach edukacyjnych, za zgodą nauczyciela. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.

    1) w przypadku złamania zakazu nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym jako uwagę do rodzica;

    2) powtarzające się sytuacje dotyczące używania telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego wpływają na ocenę z zachowania (§ 67 – ocena klasyfikacyjna zachowania);

    (dodano 3a,3b,3c)

    3) na ocenę wzorową uczeń nie otrzymał żadnej uwagi związanej z użyciem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu;

    4) na ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymał nie więcej niż dwie uwagi związanej z użyciem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu;

    5) w przypadku, gdy uczeń otrzyma więcej niż dwie uwagi dotyczące używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania w stosunku do proponowanej, lecz nie wyższą niż dobra;

    6) uczeń może skontaktować się z rodzicami korzystając z telefonu szkolnego /w sekretariacie szkoły/ lub własnego telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.

    19) Uczeń kończący naukę w naszej szkole ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

     

     

     

  • Regulaminy i pliki

  • Ilość wizyt na tej stronie

   liczba odwiedzin: 157