• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://sp75.edupage.org/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 848) oraz  Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia  w sprawie dostępności zgodnie  z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

   Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30

    

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    

   • filmy nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);
   • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a ich obecne dostosowanie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia); aktualnie publikowane zdjęcia i inne obrazy posiadają już niezbędne opisy;
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
   • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
   • część plików nie jest dostępna cyfrowo;

    

   INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

   Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne ikony na górze strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • możliwość powiększenia i pomniejszania liter
   • podwyższony kontrast

    

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

   Deklarację  sporządzono dnia 29-03-2021 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
   z p. Bartoszem Prusiewiczem, adres e-mail: bprusiewicz@eduwarszawa.pl

   Kontaktować się można również telefonicznie, dzwoniąc na numer: (22) 827-40-06

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   1. Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
   2. Do głównego budynku szkoły prowadzi wejście od ulicy Niecałej. Chodnik wykonany z kostki brukowej na tym samym poziomie co główne drzwi do budynku. Dwie pary drzwi jednoskrzydłowych, szklanych, otwieranych siłą rąk, brak napędów do automatycznego otwierania. Bezpośrednio za nimi bieg o wymiarach 3,90m x 1,50m, od którego po prawej stronie znajdują się schody prowadzące w dół, po lewej stronie schody prowadzące do góry. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Natomiast w portierni w czasie godzin otwarcia szkoły jest portier, który może spełniać funkcję informacji / przewodnika należy więc to rozwiązanie traktować jako dostęp alternatywny.
   3. Do każdego poziomu szkoły budynku (parter, 1 piętro i piwnica) prowadzą schody.
   4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind, platform dla niepełnosprawnych ani schodołazów. W budynku Szkoły nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
   5. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, po pokonaniu dziewięciu stopni schodów.
   6. Od strony północno-wschodniej budynku znajduje się drugie wejście prowadzące bezpośrednio do głównego korytarza na parterze, z którego jest wejście do sal lekcyjnych nauczania początkowego. Wchodząc tym wejściem można skorzystać z podjazdu.
   7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
   8. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
   9. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
   10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem, że pies wyposażony jest w uprząż, a opiekun psa powinien przedstawić certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach.
   11. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego z zastrzeżeniem konieczności poinformowania  o takiej potrzebie z jednodniowym wyprzedzeniem.

       

    
  • EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności