• Rekrutacja do klas I

  • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
   w roku szkolnym 2020/2021

   Data

   Etap rekrutacji

   od

   do

   Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

   Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)

   Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).


   3 marca (od godz. 13.00)

   19 marca

   (do godz. 20.00)

   Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

   3 marca (od godz. 13.00)

   6 marca (do godz. 16.00)

   Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

   7 marca

   12 marca

   Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

   UWAGA

   Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej


   13 marca (godz. 15.00)

   Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

   3 marca (od godz. 13.00)

   20 marca

   (do godz. 16.00)

   Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

   UWAGA

   Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

   23 kwietnia

   (godz. 13.00)

   Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

   23 kwietnia

   (od godz. 13.00)

   29 kwietnia

   (do godz. 16.00)

   Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
   w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

   4 maja (godz. 13.00)

   Opublikowanie list przyjętych
   i nieprzyjętych.

   Procedura odwoławcza

   od 4 maja

   W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


   Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

   18 czerwca

   (godz. 16.00)

   Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

   18 czerwca

   godz. 16.00

   23 czerwca (do godz. 20.00)

   Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.


   18 czerwca

   19 czerwca (do godz. 16.00)

   Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

   20 czerwca

   22 czerwca

   Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).


   22 czerwca (godz. 15.00)

   Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

   18 czerwca


   24 czerwca (do godz. 15.00)

   Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

   UWAGA

   Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

   26 czerwca

   (godz. 13.00)

   Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

   26 czerwca

   (od godz. 13.00)

   1 lipca (do godz. 16.00)

   Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
   w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

   2 lipca (godz. 13.00)

   Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

   od 2 lipca

   Procedura odwoławcza.

   31 sierpnia

   Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


   *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

    

  • Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

  • Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

   dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021


   • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

   Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
   Lp.

   Kryteria

   Liczba punktów

   1.

   Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła

   62

   2.

   Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła

   32

   3.

   Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

   14

   4.

   Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

   4

   5.

   Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

   2

   6.

   Wielodzietność rodziny kandydata

   1

   7.

   Niepełnosprawność kandydata

   1

   8.

   Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

   1

   9.

   Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

   1

   10.

   Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

   1

   11.

   Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

   1

   12.

   Objęcie kandydata pieczą zastępczą

   1   Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:


   1. w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;

   2. w zakresie pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;

   3. w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

   4. w zakresie pkt 5 Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej np. karty miejskiej (WKM) lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw.

   e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

   1. w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

   2. w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);

   3. w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

   4. w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).


   Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;


   UWAGA

   • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

   • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

   Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

   Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.


   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).