• Komunikat Dyrektora

     Szanowni Państwo,

     Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższej informacji Głównego Inspektora Sanitarnego uczniom i rodzicom odnośnie zagrożenia koronowirusem: Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

     1. Często myć ręce - instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się w każdej łazience i na korytarzach szkolnych. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, żełatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. Wirus przenosi się:

     a) bezpośrednio, drogą kropelkową - zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

     b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

     2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

     3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

     4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu - NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej - udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://liblink.pl/PYzB4ceR4r). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

     6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus - NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

     7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

     8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

     9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

     10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach ościennych przypadkami zachorowań na koronawirusa apeluję do Państwa o nieposyłanie do szkoły na zajęcia przeziębionych i chorych dzieci. Jednocześnie MEN uspokaja, że jeśli osoba nie miała kontaktu z chorym, nie ma powodu do obaw. Jeśli zaś uczniowie, którzy wrócili po feriach z terenów występowania koronawirusa mają objawy grypopodobne powinni Państwo bezzwłocznie powiadomić o tym najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.Ponadto proszę aby przed rozpoczęciem każdej z lekcji przypominać uczniom o podstawowych zasadach higieny (w tym w szczególności o dokładnym myciu myciu rąk) oraz zgłaszać obecność uczniów chorych.Proszę także o zwracanie uwagi rodzicom na konieczność ograniczanie zagrożena i nieprzysyłani do Szkoły uczniów chorych.Prosimy o zgłaszanie na bieżąco o sytuacjach  mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia uczniów.

    • Razem na Święta

     Szanowni Państwo,

     nasza szkoła bierze udział w akcji "Razem na Święta" objętej patronatem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

     W ramach przedsięwzięcia zachęcamy uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu, m.in.: pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, przygotowania świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, zorganizowania zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wsparcia organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

     logo_Razem_na_swieta.png​​​​​​​    • Infolinia

     Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. 

     Pod numerem telefonu:

     800 080 222 

     dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. 

     Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji - słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. 

     Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. 

     Wiele negatywnych zjawisk społecznych - cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet 

     w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się 

     po wsparcie. 

     W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. 

     Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA 

     to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

     Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

     ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

    • Ubezpieczenie

     INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

     OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     W związku z wyborem przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie (uchwała RR nr 23/2018/2019 z dnia 22.05.2019r.r.) ubezpieczenia w formie ONLINE w Towarzystwie Ubezpieczeń Ogólnych Aviva SA z siedzibą w Warszawie 00-189 przy ul. Inflanckiej 4b (polisa nr 170011031366093), poniżej udostępniamy Państwu ulotkę informacyjną ze szczegółowymi informacjami i instrukcją zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia. 

     Poniżej podajemy także link, który automatycznie przekierowuje Rodzica na Platformę przystąpienia do ubezpieczenia zgodnie z ustaleniami.

     https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU101

     Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z możliwości ubezpieczenia dziecka, zgłoszenia dokonują Państwo bezpośrednio, tj. bez udziału Szkoły, zgodnie z instrukcją w ulotce. Przy rejestracji należy podać KOD SZKOŁY:

     SAU101

     Przypominamy, iż ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

     ulotka_ubezpieczenie_2019_2020.pdf

      

    • Żywienie podczas akcji "Lato w mieście" i dyżuru wakacyjnego

     Szanowni Państwo,

      

     uprzejmie informujemy, iż w wyniku konkursu zmianie uległ ajent świadczący usługi żywienia dzieci w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie. 

     W związku z powyższym od dnia 29.07.2019r. (poniedziałek) usługę żywienia dzieci będzie realizowała firma: 

     "Linia" Promocja Zdrowego Stylu Życia Jolanta Chłopecka z siedzibą w Kwirynowie 05-082 ul. Wierzbowa 9 

     Tel. 601 315 489 (Jolanta Chłopecka), 602 729 355 (Robert Chłopecki).

     strona internetowa firmy: 

     www.liniapromocja.pl

     Środki wpłacone przez rodziców na akcję "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego do firmy "Szwajcarka" Marcin Sikorski zostały przez nią przekazane nowej firmie świadczącej usługi żywienia podczas akcji "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego. 

     Akcja "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie potrwa od 29.07.2019r. do 30.08.2019r. 

      

     Zasady żywienia:

     Akcja "Lato w mieście": 

     Stwaka dzienna za żywienie wynosi 7,00 zł.

     Podczas akcji dzieci otrzymywać będą 2 posiłki: śniadanie i obiad (dwudaniowy).

     Wpłaty za żywienie prosimy przesyłać na podany poniżej numer konta, koniecznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka i okres żywienia. 

     Konto do wpłat:  30 1440 1299 0000 0000 0549 5358

      

     Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     Stwaka dzienna za żywienie wynosi 12,00 zł.

     Dzieci otrzymują 3 posiłki (śniadanie, obiad -dwudaniowy i podwieczorek). 

     Wpłaty za żywienie prosimy przesłać na podany poniżej numer konta, koniecznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka i okres żywienia. 

     Konto do wpłat: 30 1440 1299 0000 0000 0549 5338

     Wszelkie płatności za żywienie dzieci mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na ww konto.

     Zasady zgłaszania nieobecności: 

     Odwoływanie posiłków można dokonywać SMS na dedykowany numer tel. 602-729-355 lub e-mail: biuro@liniapromocja.pl najpóźniej do 8:30 danego dnia. 

     Zasady zwrotów:

     Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym, osobistym lub mailowym na biuro@liniapromocja.pl zgłoszeniu nieobecności w danym dniu najpóźniej do godz. 8:30.  

     Po zakończeniu akcji "Lato w mieście" i dyżuru wakacyjnego w terminie do 15.09.2019r. rodzice, którzy zgłaszali rezygnację z udziału dziecka w akcjach i żywieniu proszeni są o przesłanie maila na biuro@liniapromocja.pl z podaniem liczby zgłoszonych dni, wyliczeniem kwoty i numerem konta do ewentualnego zwrotu. Przysłanie maila będzie niezbędnym warunkiem do zwrotu pieniędzy.  

      

     Przepraszamy za niedogodności związane ze zmianą firmy świadczącej usługi gastronomiczne podczas akcj "Lato w mieście"  i dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego.

    • Otwarty konkurs ofert

     Otwarty konkurs ofert w sprawie wsparcia Szkolnych programów Profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

     Otwarty konkurs z wyłączeniem zasad udzielania zamówień publicznym.

     Ogłoszeniodawca: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej ul. Niecała 14 Warszawa

     Termin składania ofert: 15.04.2018

     Sposób składania ofert: i tu do wyboru: mailowo na adres: sp75@edu.um.warszawa.pl

     Forma ofert: załącznik nr 1

     Dodatkowe informacje: imię i nazwisko osoby i sposób kontaktu.

     Oferta powinna zawierać poniższe informację:

     1. Dane oferenta, wraz z danymi kontaktowymi

     Grupa docelowa np.. uczniowie szkoły podstawowej i rodzice.

     Krótka diagnoza (Potrzeby szkoły, trudności, na co odpowiedzieć ma oferta.

     Wśród rodziców, uczniów i grona pedagogicznego przeprowadzono ankietę dotyczącą zagadnień, które mają się znaleźć w przyszłorocznym programie profilaktyczno-wychowawczym.

     Społeczność szkolna wskazuje na potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, równie ważnym zagadnieniem, które należy uwzględnić przy konstruowaniu programu, jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci, profilaktyka uzależnień, poprawa umiejętności społecznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wzrost liczby uczniów w szkole również generuje trudne sytuacje.  

     Grono pedagogiczne, pedagog i psycholog szkolny obserwują wśród uczniów klas ósmych wzrost napięć, niepokojów związanych egzaminami na koniec szkoły oraz dostrzegają „nowe” problemy dotyczące okresu dojrzewania w klasach VII i VIII.

     Zapotrzebowanie i realizacja warsztatów dla:

     -uczniów:

     • integracja klas – klasy  I – początek roku szkolnego (wrzesień lub październik)

     • profilaktyka uzależnień (chemicznych i behawioralnych) – klasy V i VI –I semestr

     • profilaktyka przemocy – klasy V, VI – I semestr    

     • radzenie sobie ze stresem – klasy  VIII – II semestr

     • rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości – klasy II, III, IV – I semestr

     • trening szybkiego czytania – grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów -  grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     Ilość godzin na przeprowadzenie warsztatu z klasą nie powinna przekraczać 3 godzin lekcyjnych na klasę.

     -rodziców:

     • problemy wychowawcze i jak sobie z nimi radzić

     • uzależnienia behawioralne i chemiczne

     • bezpieczeństwo dzieci w sieci

     • trudności wieku dorastania

     1. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

     2. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej                     ul. Niecała 14 00-950 Warszawa

     3. Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

     4. Jedne zajęcia powinny być przeprowadzone w jednej klasie.

     5. Wymaga się dysponowania zasobami kadrowymi w postaci jednego dwuosobowego zespołu trenerskiego, w jednej klasie.

     6. Trenerzy powinni mieć ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach np pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, socjologia.

     7. Trenerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki, czynników ryzyka i czynników chroniących, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, skutecznych strategii i metod adekwatnych do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców.

     8. Trenerzy powinni dysponować doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

     9. Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne (np. papier flipchart, flamastry, papier biały xero, inne).

     10. Wymagane jest, po wykonaniu zadania,  złożenie sprawozdania zbiorczego z realizacji zadania.

     11. Wymagana organizacja zajęć:

     - nawiązanie kontaktu z placówką (pedagogiem szkolnym) w celu dokonania wstępnej diagnozy;

     - w/w rozmowę z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą powinny prowadzić osoby, które będą bezpośrednimi realizatorami warsztatu,

     - podczas rozmowy diagnozującej należy ustalić, czy w danej klasie podczas zajęć będzie obecny wychowawca klasy lub pedagog szkolny;

     - scenariusze zajęć zostaną przygotowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną rozmowę diagnozującą i powinny uwzględniać zastosowanie form aktywizujących takich jak „burza mózgów”, zajęcia z użyciem multimediów, elementy dramy, praca warsztatowa w podgrupach – formy i metody powinny być każdorazowo dostosowane do wieku uczestników.

     13. Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą -dyrektor, psycholog, pedagog, a informacja o ocenie komisji  zostanie przekazana do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.

     Załącznik nr 1.

     DANE SZKOŁY

     Adres

     Kontakt:

     …………………………………

     Pieczęć oferenta

     OFERTA NA ZAKUP PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

     ..............................................................

     (nazwa programu profilaktycznego)

     realizowanego w okresie od ............ do .............

     I. Dane oferenta

     1) nazwa: ..........................................................................................................................................

     2)  forma prawna: ………………………………………………………………………………………

     3) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ……………………………………………………………………….

     4) nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze/ ewidencji *: ……………………………….

     5) nr NIP: ........................ nr REGON: .............................................

     6) adres:

        miejscowość: ..................................... ul.: ...................................................................

        dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: …………………………………………………………

        

        gmina: ........................................... powiat: ..................................................

       

        województwo: .................................................

       

        kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................

       

     7) tel.: .................................. fax: .....................................................

      

        e-mail: ................................ http:// .................................................

     8) numer rachunku bankowego: …………………………….......................................................................

      

        nazwa banku: …………………………...................................................................................................

     9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

     a) ………………………................................................................................

     b) ………………………………………………………………………………...

     c) ……………………………………………………………………………..….

     10)  telefon kontaktowy, e-mail do osoby  bezpośrednio realizującej program, o którym mowa w ofercie:

     ..................................................................................................................................................................

     11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

     ...................................................................................................................................................................

     12) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

     a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców…………………………………………………………………

     b) przedmiot działalności gospodarczej oferenta:………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………...

     II. Szczegółowy zakres rzeczowy programu profilaktycznego proponowanego do realizacji

     1. Krótka charakterystyka programu profilaktycznego

     2. Opis oraz liczba adresatów programu profilaktycznego

     3. Zakładane cele realizacji programu profilaktycznego oraz sposób ich realizacji

     4. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji programu profilaktycznego (Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem)

     5. Harmonogram

     Program profilaktyczny realizowany w okresie od……………… do…………………

     Poszczególne działania w zakresie realizowanego programu

     Terminy realizacji poszczególnych działań

     6. Zakładane rezultaty realizacji programu

     III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji programu profilaktycznego

     1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

     Lp.

     Rodzaj kosztów

     Ilość jednostek

     Koszt jednostkowy (w zł)

     Rodzaj  miary

     Koszt

     całkowity

     (w zł)

     1.

     2.

     3.

     4.

     ……..

     Ogółem:

     Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     IV. Inne wybrane informacje dotyczące realizacji programu

     1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji programu

     2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych programów realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

     Oświadczam, że:

     1) proponowany zakres realizacji programu w całości mieści się w zakresie działalności oferenta;

     2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów programu;

     3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i faktycznym;

     4) w zakresie związanym z realizacją programu, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     (podpis osoby upoważnionej

     lub podpisy osób upoważnionych

     do składania oświadczeń woli w imieniu

     oferenta

     Data……………………………………………….

     Załączniki obowiązkowe:

     1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru / ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

     Adnotacje komisji:

     *niepotrzebne skreślić