• Seria 12

     • To już ostatnia seria Wiosennej Ligi Zadaniowej. Dziękuję za udział w konkursie i przysyłanie rozwiązań. Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody. 

      Wszystkim uczestnikom gratuluję wyników,  życzę udanych wakacji  i zapraszam do udziału w przyszłym roku szkolnym.                                                                                                                                                    Anna Mieczkowska   

       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  12 VI 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl

       

       

      Zadanie 23

      Jedna z krawędzi bocznych ostrosłupa  o podstawie kwadratowej  jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Najdłuższa krawędź boczna ma 12 cm długośći i tworzy z wysokością ostrosłupa 60o. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły.

       

      Zadanie 24

      Jaki procent kwadratu zamalowano ? Przyjmij, że Pi= 3.

                        

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Seria 11

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  5 VI 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie  21
      O ile procent zmniejszy się pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego, jeśli trzykrotnie zmniejszymy każdą jego krawędź ?
       
      Zadanie  22
      Motorówka  poruszająca się z prądem rzeki pokonała w ciągu 2 h odległość 240 km. Gdy motorówka płynęła pod prąd , w ciągu 1 h pokonała odległość 50 km. Oblicz prędkość własną motorówki  i prędkość prądu rzeki.
       
       
       
       
       
       
     • Seria 10

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku   29 V 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

       
      Zadanie 19
      Różnica  długości przekątnej kwadratu i jego boku wynosi V8 cm (pierwiastek z ośmiu cm). Oblicz obwód i pole tego kwadratu.
       
      Zadanie 20
      Z przeciwległych wierzchołków prostokąta prowadzimy odcinki prostopadłe do przekątnej, dzielące ją na 3 jednakowe odcinki o długości 1 cm. Oblicz długości boków prostokąta.
       
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 9 

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku   22 V 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 17

      Gdyby turysta  zwiększył swoją prędkość o pewną liczbę kilometrów na godzinę, to drogę 30 km przebyłby  w ciągu 6 godzin. Gdyby zaś jego średnia prędkość była mniejsza o tę samą liczbę kilometrów na godzinę , to ową drogę przeszedłby, w ciągu 10 godzin.  Z jaką prędkością idzie turysta?

       

      Zadanie 18

      Ile jest liczb trzycyfrowych, które s ą podzielne przez 4, ale niepodzielne przez 8 ?

       

       

       

       

       

       

       

     • Seria 8

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku   15 V 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 15
      Dane są trzy koła współśrodkowe, promień największego z nich jest równy 12 cm. Oblicz promienie pozostałych kół, jeśli wiesz, że pola powstałych pierścieni i najmniejszego koła są równe.
       
      Zadanie 16    
      Oblicz pole zacieniowanej figury 
       
                                     
       
       
       
       
       
     • Seria 7

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku   8 V 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 13

      Oblicz bok trójkąta równobocznego, wiedząc, że różnica długości boku  i wysokości tego trójkąta wynosi 3 cm.

       

      Zadanie 14

      W klasie 8a i 8b było 53 uczniów. W wycieczce szkolnej brało udział 75% uczniów klasy 8a i 80% uczniów klasy 8b, co stanowiło razem 41 uczniów. Ilu uczniów było w każdej klasie?           

       

       

       

       

       

     • Seria 6

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku   1 V 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 11
      Jeden z boków trójkąta jest o 2 cm dłuższy, a drugi o 5 cm dłuższy od boku najkrótszego. Oblicz długości boków tego trójkąta, jeżeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych.
       
      Zadanie 12
      Wyznacz wszystkie liczby całkowite, których różnica  kwadratów wynosi 13.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  24 IV 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 9
      W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 12 cm i wysokości 16 cm zaznaczono przekrój zawierający dwie równoległe przekątne ścian bocznych. Oblicz pole otrzymanego przekroju.
       
      Zadanie 10
      Krótsza przekątna dzieli romb na dwa trójkąty  - każdy o obwodzie 50 cm. Dłuższa przekątna dzieli romb na dwa trójkąty  - każdy o obwodzie 64 cm. Oblicz długości przekątnych wiedząc, że suma ich długości wynosi 46 cm.
       
       
       
       
       
       
     • Seria 4

     • Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
                                                               życzy Anna Mieczkowska
       
      Na rozwiązywanie zadań tej serii jest dwa tygodnie
      Rozwiązania przesyłamy do 17 IV 2020 r. na adres a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 7
      Dwóch robotników wykona razem pracę w 20 dni. Gdyby każdy z nich pracował samodzielnie, to czas pracy pierwszego byłby o 25% dłuższy niż czas pracy drugiego. Ile dni musieliby pracować robotnicy samodzielnie?
       
      Zadanie 8
      W ostrosłupie o podstawie kwadratu jedna z krawędzi bocznych, prostopadła do płaszczyzny podstawy ma długość równą krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz sumę długości wszystkich krawędzi ostrosłupa wiedząc, że pole jego podstawy jest równe 12 cm2.
       
       
       
       
       
       
     • Seria 3 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  3 IV 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 5

      Różnica kwadratów dwóch liczb różniących się o trzy wynosi 153. Wyznacz te liczby.

      Odpowiedź:  Szukane liczby to 27 i 24

       

      Zadanie 6

      Jaką częścią pola równoległoboku jest pole figury zaznaczonej na rysunku kolorem?

      Odpowiedź: 0,5

       

                  

       

       

       

       

       

     • Seria 2 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  27 III 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 3
      Za 16 lat ojciec będzie dwa razy starszy od syna. Ile lat ma teraz każdy z nich, jeżeli 4 lata temu ojciec był 6 razy starszy od syna?

      Odpowiedź: Ojciec 34 lata, syn 9 lat.

       
      Zadanie 4
      Dany jest czworokąt wypukły ABCD.   
      Punkt E jest  środkiem boku AB, a punkt  F -  środkiem boku CD.
      Uzasadnij,  że PEBFD=1/2 PABCD
      Odpowiedź:  Poprowadź przekątną BD. Zauważ, że PAED=PEBD=P1, ponieważ mają tej samej długości podstawy |AE|=|ED| i mają taką samą wysokość. Podobne PDFB=PFCB=P2. Skro tak, to PEBFD=P1+P2, a PABCD=2P1+2P2.  A zatem PEBFD=1/2 PABCD
       
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 1 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  20 III 2020 r. na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 1

      Agnieszka i Dorota mieszkają na dwóch krańcach Warszawy – Tarchominie i Ursynowie. Agnieszka postanowiła pojechać na rowerze do Doroty. Po przejechaniu części drogi – odcinek, który już pokonała ma się tak do pozostałej części jak 2 : 3 . Gdyby przejechała jeszcze 9 km, to ten stosunek wyniósłby 7 : 3. Jak daleko od siebie mieszkają dziewczęta?

      Odpowiedź: 30 km

       

      Zadanie 2

      Z jednakowych 112 sześcianików sklejono bryłę, która jest sześcianem z wydrążonymi na wylot trzema tunelami tak, jak pokazuje to rysunek. Po wyschnięciu kleju bryłę zanurzono w naczyniu z farbą. Ile sześcianików ma dokładnie jedną ścianę pomalowaną?

      Odpowiedź: 24

       

                                                     

       

       

       

       

       

       

     • Zaproszenie

     • Zapraszam uczniów klas do udziału w sesji wiosennej Szkolnej Ligi Zadaniowej z matematyki. 

      Co tydzień w piątek wieczorem (począwszy od 13 marca 2020 r. przez kolejne 12 tygodni) będą pojawiały się dwa zadania.  Ich rozwiązania można przesyłać do następnego piątku włącznie na adres mailowy a.mieczkowska@vp.pl  

      Uczniowie, którzy prześlą  najwięcej prawidłowych rozwiązań otrzymają dyplomy i nagrody na apelu podsumowującym konkursy i naukę w I semestrze. 

      Zapraszam i życzę dobrej zabawy z matematyką, 

      Anna Mieczkowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).